КАТЕГОРИИ

Бюджет 2019: Дяволът е скрит в детайлите

Народното събрание одобри проектобюджета на държавата за 2019 г. на първо четене. Според заложените в проекта параметри Минималната работна заплата от следващата година се увеличава от 510 на 560 лева. Според прогнозите от 1 януари 2020 г. минималното трудово възнаграждение ще стане 610 лв., а от началото на 2021 г. - 650 лв.
Какви са водещите показатели, заложени в бюджета за 2019-а
•Хората в пенсионна възраст няма да имат право да работят в държавната администрация.
•По-високи разходи за 2019 г. спрямо 2018 г. са планирани за персонал, за социално и здравно-осигурителни плащания, за субсидии и за капиталовите разходи.
•Средно с 20 на сто се повишат възнагражденията на учителите, а заплатите в държавната администрация ще скочат с 10 на сто.
•Допълнително ще бъдат отпуснати 150 млн. лв. за хората с увреждания.
•По бюджета на МТСП са разчетени 7 млн. лв. във връзка с новия вид месечна помощ за деца без право на наследствена пенсия от починал родител. Размерът на помощта за 2019 г. е 115 лева.
•За целеви помощи за отопление са предвидени допълнително по 40,4 млн. лв. за всяка година от прогнозния период /2019-2021г./, което е с 50 на сто повече спрямо средствата през 2018 г.
•От 1 юли 2019 г. максималният размер на получаваните една или повече пенсии ще бъде 1200 лв. Пенсионната политика в периода 2019-2021 г. предвижда да продължи увеличаването на възрастта за придобиване право на пенсия от 1 януари всяка година с по два месеца за жените и с по един месец за мъжете. Необходимият осигурителен стаж и за двата пола също ще продължава да расте с по два месеца всяка година до 36 години за жените и 39 години за мъжете през 2021 г.
•Разходите за отбрана догодина възлизат на 1 839,3 млн. лв., което представлява 1,58 на сто от БВП. Осигурени са средства за поддържане и развитие на националните отбранителни способности и свързаните с колективната отбрана в т.ч. средства за изпълнение на одобрените от НС инвестиционни проекти.
•За 2019 г. са планирани повече пари за персонал в системата на МВР и Министерството на правосъдието с цел продължаване политиката за укрепване на капацитета.
•За Висшия съдебен съвет се предлагат общо приходи, помощи и дарение в размер от 116,0 млн. лв., колкото са предложили и самите магистрати. Общо разходи - 704,3 млн. лв., или повече със 113,2 млн. лв. спрямо 2018 г. Увеличението се дава за текущите разходи - 101,7 млн. лв., и капиталови разходи - 11,5 млн. лв..
•За Народното събрание са предвидени приходи от 1,5 млн. лв., разходи от 79,3 млн. лв. и бюджетни взаимоотношения с централния бюджет /трансфери/ от 77,8 млн. лв. От общата сума на разходите текущите разходи са 65,2 млн. лв., капиталовите - 13,6 млн. лв., и резерв за неотложни и непредвидени разходи - 0,5 млн. лв.
•Безработицата се очаква да се понижи до 4,8 процента за 2019 г., а нивото на заетостта ще запази темпа си на повишение от предходната година.
•Предвижда се заради високо вътрешно търсене повишението на цените да се ускори догодина, след което да започне да отслабва в синхрон с динамиката на международните цени на суровините. Прогнозната средногодишна инфлация за периода 2019-2021 г. е съответно 3,0 на сто, 2,5 на сто и 2,3 процента.
•Размерът на приходите, помощите и даренията по консолидираната фискална програма /КФП/ за 2019 г. е 43 857,0 млн. лв., или 37,7 на сто от БВП.
•Заложените разходи и вноската в бюджета на ЕС е 44 457,0 млн. лв., или 38,2 процента от БВП. Само вноската в ЕС за 2019 г. ще бъде 1 282,1 млн. лв., или 1,1 на сто от БВП.
•Макроикономическа прогноза за периода 2019-2021 г. предвижда растежът на БВП да се повиши до 3,7 на сто през 2019 г. поради по-силните публични инвестиции и публично потребление и да се задържи на ниво от 3,5 процента в периода 2020-2021 г.
•Очакванията са в края на годината бюджетното салдо на касова основа да е на излишък от 0,5 на сто от БВП.
•Минималният размер на фискалния резерв към 31 декември догодина е предвиден да остане непроменен спрямо заложения за 2018 г. от 4,5 млрд. лв.
•Приходите на общините, разчетени с КФП за 2019 г., нарастват с 120,8 млн. лв. спрямо разчетените за 2018 г. като най-високи постъпления са предвидени от имуществени данъци - с 60,4 млн. лв. над разчетените в КФП за 2018 г.
•Увеличението на разчетените разходи за местни дейности за догодина спрямо бюджета за 2018 г. е в размер на 188,2 млн. лв., от тях за персонал

 

Top