КАТЕГОРИИ

Примката около Рейзи се затяга

Нова серия от зулуми на бившия кмет на морския град, пропуснати ползи за общината и облагодетелстване на неколцина приближени, разкрива "Анализ, изводи и предложения, свързани с управлението на недвижимата общинска собственост, градоустройството и строителството за предходния период на управление на Община Созопол 2009г. - 2019г.". Анализът е част от докладна записка на кмета на община Созопол Тихомир Янакиев, входирана за предстоящото редовно заседание на местния парламент на 16.03.2020 г. под №192 в сайта на общинския съвет- https://os-sozopol.org/. В своята докладна новият кмет на Созопол предлага на общинските съветници да му делегират право и задължение да предприеме необходимите законови действия за уведомяване на компетентните държавни институции.
Изложените факти в анализа, предоставен на общинските съветници и публично оповестен в сайта на общинския съвет, надхвърлят всичко известно до момента като финансови резултати и злоупотреби на екс кмета Панайот Рейзи. Цели жилищни квартали са били разпродавани на определени хора, неколцина на брой, общинските жилища са разпродавани по неясни критерии на килограм през годините, а цените на строителните услуги завишавани безбожно. Това са само част от фактите и изводите, оповестени в специалния доклад на общинската администрация в морската община.
Поради обема на фактологията, burgasdream.com предоставя част от най- фрапиращите нарушения на предходното управление.
1.За периода 2016 г.- 2019 г. са продадени 77 бр. жилища. Жилищата са продавани на цени много под пазарните. Останали са само 30 бр. общински жилища. За целия период от 2009г. до 2019г. не е построено нито едно ново общинско жилище.
2.Концесиите на общинските язовири са за смехотворните суми от 400 лв. – 600 лв. за година, като е предоставена подробна справка в Приложение 1
3.Продадени имоти
- 2016г. – 208 бр. приключили процедури, реализиран приход 1 360 662,08лв.;
- 2017г. - 134 бр. приключили процедури, реализиран приход 1 580 174,84лв.;
- 2018г. - 75 бр. приключили процедури, реализиран приход 881 184,78лв.;
- 2019г. - 45 бр. приключили процедури, реализиран приход 366 059,94лв.
Реализираният приход е за около 4,3 милиона лева, по около милион за година, а в същото време общината се е разделила с около 30% от имотите си.
4.Цените на продаваната земеделска земя са масово в порядъка 6лв.–8лв. за 1дка, доста са продавани за 1лв.-2лв. за 1дка, някои дори под 1лв. за 1дка.
Поземлени имоти, граничещи с урбанизирана територия, или смесена са продавани на цени 8лв.-12лв. за 1дка. По тези цени са разпрададени цели райони на територията на Община Созопол, като м.“Акра“, м.“Факуда“, м.“Лафотумба“, землищата на с.Атия, с.Равадиново, и др.
Интересен е и факта, че за купувачи се срещат едни и същи юридически и физически лица, които са били облагодетелствани, а действията на общинската администрация са били улеснени (подпомогнати) от определените ниски цени и манипулативни схеми за земеделските земи от „Общинската земеделска служба“, в чиято работа никога не е участвал представител на Община Созопол.
5.Още по фрапиращи са случаите свързани с управлението и разпореждането с общински имоти в урбанизирана територия и последващи действия по Закона за устройство на територията /ЗУТ/.
Пример са създаването на кв.53 и 53а по плана на гр. Созопол.
В своя заповед кмета на Община Созопол г-н Панайот Рейзи с мотивите:
- Обособяване на самостоятелни урегулирани поземлени имоти за предоставяне на отстъпено право на строеж на лица с установени жилищни нужди за изграждане на социални жилища;
- Оптимизиране на инженерните мрежи.
Одобрява: улична регулация, продължение на стара и нова и нов квартал с 18 бр. нови УПИ с отреждане „за жилищно строителство“, с параметри на застрояване, както следва:
За зона „А“ по ЗУЧК – Височина до 7м /2ет/, плътност на застрояване до 20%, Кинт до 0.5, минимално озеленяване 70%.
За зона „Б“ по ЗУЧК – Височина до 7м /2ет/, плътност на застрояване до 50%, Кинт до 1.5, минимално озеленяване 40%.
Изрично е указано, че не се разрешават плоски покриви и изграждане на обитаеми помещения в подпокривното пространство.
За целта се заделя огромен административен капацитет, време и финансови средства за преобразуване на общинска земя предназначена за отдих, култура и спорт (публична общинска собственост) в частна общинска собственост (със съдействието, участието на областния управител) и парцелиране за жилищно строителство, предназначено за социално слаби лица.
Оказва се обаче, че такива в Община Созопол няма.
Следва бърза процедура за разпродажба на новообразуваните УПИ, без дори да са отразени в кадастъра. Новите собственици в рекордно къси срокове получават визи за проектиране, одобряване на техническата документация и разрешение за строителство. Ако някъде този процес трае с години, то за созополския експертен съвет са достатъчни няколко месеца и то без дори да се спазват необходимите законови срокове между отделните административни процедури.
Всичко това е синхронизирано с изграждането на нова улица /с около 200м дължина/ към новообразувания квартал. Подпорна стена с дължина 125м с височина до 7,5м и подпорна стена с дължина 67м с височина до 2,00м. Окабеляване, улично осветление и изграждане на водопровод и канализация. Всичко това на цена 1,1 милиона лева собствени средства. В същото време от продажбата на имотите - 18 на брой общината е спечелила около 1,5 милиона лева.
Не е необходимо дори да си специалист, за да видиш на вече въведените в експлоатация обекти, че: Плътността на застрояване е 100%, Озеленяването е 0%, Височината на сградите е 12м-15м /4-5 ет/, подпокривното пространство е обитаемо за жилищни нужди.
Още по отчайващи са финансовите резултати. Изграждането на улицата и създаването на кв.53 и кв.53а струва на общинския бюджет толкова, колкото и получава от продажбата на парцелите, от три юридически (физически) лица, по четири парцела на цената на половин апартамент, а се изграждат по 15 бр. апартаменти в жилищна кооперация.
6. Примери, които  хвърлят светлина върху това как са се натрупали огромните задължения в бюджета.
Договор между община Созопол и ДЗЗД „Енерджи Ефект – Интерхолд“ от 2017г. за проектиране и изпълнение на енергоспестяващи мерки и дейности по модернизация, реконструкция, интелигентно управление и енергиен мениджмънт на система за улично осветление на Община Созопол на стойност 4,2 милиона лева .
Основните дейности са свързани с подмяна на част от стълбовете с нови, окомплектоване с нови осветителни тела, а на останалите (по-голямата част) подмяна само на уличните осветители, със съответните специални и монтажни комплекти, без подмяна на кабелната мрежа.
Цената която се получава за „точка стълб“ е около 8000лв., а за „точка уличен осветител“ около 1000лв., без да са отчетени, или да се знае къде са демонтираните чугунени стълбове. Умопомрачителните цени!
Договор между Община Созопол и „Комплект строй“ ЕООД за инженеринг на детска градина в с. Равадиново от 2019г. на стойност 1,2 милиона лева .
Цената за 1м2 възлиза на 1200 лв. – доста по-висока от предлаганите на свободния пазар.
Договор между Община Созопол и „Вълна – 2021“ ЕООД за възлагане на строително – монтажни работи /СМР/ №8-444/20.09.2013г. за извършване на текущ ремонт на „Данъчна служба – Община Созопол“ на стойност 71 502 лв. .
Извършено е строителство в сградата, където работят контролиращите по ЗУТ , без разрешително, на цени по предложените и изплатени СМР с 30% по-високи от пазарните.

Изнесените факти са придружени с безспорни документи, които уличават за пореден път Панайот Рейзи. Но дали са достатъчни за правораздавателните органи, които вече една година не могат да решат злоупотребил ли е бившият созополски кмет с 2 000 000 лв., или не?

 

 

Top