КАТЕГОРИИ

ПОСЛЕДНИТЕ ДЕСЕТ:>>>

ОБЯВА

На основание чл.59, ал.7 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на бщина Созопол, и във връзка с изпълнение на Решение на Общински съвет Созопол №1291 от Протокол №46/21.12.2018 г., съгл. решение по т.1 от Протокол №1/11.02.2019г. на Комисия чл.59, ал.6 от НРПУРОС, назначена със Заповед № 8-Z-111/16.01.2019г. на Кмета на община Созопол/, открива публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ: Поземлен имот с идентификатор 81178.32.124 /ЕКАТТЕ- осемдесет и една хиляди сто седемдесет и осем, кадастрален район-тридесет и две, поземлен имот- сто двадесет и четири/, находящ се в гр.Черноморец, община Созопол, целият с площ от 5 134 кв.м/ пет хиляди сто тридесет и четири/, с трайно предназначение на територията “Земеделска“ и НТП „Овощна градина“.
Начална тръжна-продажна цена да се ползва одобрената пазарна оценка, изготвена от лицензиран оценител в размер 6 500,00 лв./шест хиляди и петстотин лева/.
Стъпка за наддаване – 325,00лв./триста двадесет и пет лева/- 5% от началната тръжна цена.
Размер на депозита за участие в процедурата – 650,00лв./шестстотин и петдесет лева/- 10% от началната цена.
Депозитът се внася по банкова сметка на община Созопол при „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД- IBAN BG41 CECB 9790 3379 9626 02.
Цена на тръжната документация – 20,00 лв./двадесет лева/ без ДДС.
Документи за участие се закупуват от касата в Центъра за Административно информационно обслужване находящ се в Административната сграда на община Созопол – ул.”Хан Крум” № 2, всеки работен ден до 12.00 ч. на 08.03.2019г.
Право на участие имат лица, които не са в процедура по ликвидация или обявяване в несъстоятелност /за ЕТ и ЮЛ/.
Предложения за участие в тръжната процедура се подават лично от кандидатите или от техни упълномощени представители в запечатани непрозрачни пликове, с ненарушена цялост всеки работен ден в Центъра за Административно информационно обслужване находящ се в Административната сграда на Община Созопол – ул.”Хан Крум” № 2 до 16.00часа на 08.03.2019год. Върху плика се отбелязват името на участника и цялостното наименование на обекта. В плика с предложението за участие се представят всички изискуеми от тръжната документация документи. Към момента на подаване на предложението се представя копие от документа, доказващ внасянето на депозита. В плика се прилагат и документи, установяващи представителната власт на упълномощеното лице.
Спечелилият търга в 14-дневен срок от връчване на заповедта за обявяване на резултатите внася по сметка на Община Созопол, предложената от него цена увеличена с местен данък и административна такса с включено ДДС, като от нея се прихваща внесеният депозит за участие.
Оглед се прави от участник закупил тръжна документация в определен от общинската администрация ден и час в срока определен по-горе след предварителна заявка, тел. за контакти: 0550 / 25772.
Търгът ще се проведе на 11.03.2019г. от 14:00 часа в сградата на община Созопол в съответствие с описаните тук и утвърдени от Кмета на община Созопол условия.
Допълнителна информация: тел.0550/ 25772.

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ
Кмет на община Созопол

Още в тази категория: « О Б Я В А О Б Я В А »
Top Finish