КАТЕГОРИИ

О Б Я В А от Община Созопол

На основание чл.80 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, ОБЩИНА СОЗОПОЛ открива процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обект- частна общинска собственост, представляващ: едноетажен обект с височина до 3 м. - Обект №7 – хранителен магазин, с площ 80.00кв.м/осемдесет квадратни метра/, разположен в поземлен имот с идентификатор 67800.505.168, находящ се в гр.Созопол, пл.“Хан Крум“, целият с площ 3 415 кв.м./три хиляди четиристотин и петнадесет квадратни метра/, с трайно предназначение – урбанизирана и НТП – за друг вид озеленени площи, идентичен с УПИ IV – за озеленяване в кв.147 по планана гр.Созопол.
1. Начална конкурсна месечна наемна цена– 1000 лв/хиляда лева/ без ДДС
2. Размер на депозита за участие в процедурата – 100 лв. /сто лева./
3. Цена на тръжната документация – 20,00лв.,/двадесет лева/ без ДДС.
4. Срок за отдаване под наем – 6/шест/ месеца.
5. Начин на плащане – предложената наемна цена за първия месец се заплаща преди подписване на договора като се прихваща депозитът за участие в конкурсната процедура. Заплащането на наемната цена за следващите месеци се внася до 10/десето/число всеки следващ месец на срока по договора.
Депозитът се внася по банкова сметка на община Созопол при „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД- IBAN BG41 CECB 9790 3379 9626 02.
Изисквания към кандидатите: да са търговци по смисъла на чл.1 от Търговския закон; да не са в производство по ликвидация или несъстоятелност.
Документи за участие в конкурса се закупуват от касата в Центъра за Административно информационно обслужване находящ се в Административната сграда на Община Созопол – ул.”Хан Крум” № 2 от всеки работен ден от 8.30ч. до 16.00ч./, но до 12.00ч. на 11.04.2019г.
Предложения за участие в конкурсната процедура се подават лично от кандидатите или от техни упълномощени представители в запечатани непрозрачни пликове, с ненарушена цялост всеки работен ден в Центъра за Административно информационно обслужване находящ се в Административната сграда на Община Созопол – ул.”Хан Крум” № 2 до 16.00часа на 11.04.2019год. Върху плика се отбелязват името на участника и предмета на конкурса.
Оглед ще се извършва всеки работен ден с представител от Община Созопол от 10.00 до 12.00 часа след предварителна заявка и закупена конкурсна документация до изтичане на крайния срок за подаване на офертите.
Конкурсът ще се проведе на 12.04.2019г. от 14.00 ч. в сградата на община Созопол в съответствие с описаните тук и утвърдени от кмета на община Созопол условия.
Спечелилият конкурса в 14-дневен срок от връчване на заповедта за определяне на наемател внася по сметка на община Созопол предложената наемна месечна цена, като се прихваща внесеният депозит за участие. В случай, че той не направи това, кметът на община Созопол със заповед ги обявява за декласирани и внесените депозити за участие не се възстановяват, а за спечелил се обявява участникът, класиран на следващо място.
Допълнителна информация: тел.0550/25772; 0550/25771

ПАНАЙОТ ВАСИЛЕВ РЕЙЗИ
Кмет на община Созопол

 

Още в тази категория: « О Б Я В А О Б Я В А- Община Созопол »
Top Finish