КАТЕГОРИИ

О Б Я В А- Община Созопол

На основание чл.80 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, съгл. решение по т.5 от Протокол №3/01.04.2019г. на Комисия чл.59, ал.6 от НРПУРОС, назначена със Заповед № 8-Z-111/16.01.2019г. на Кмета на община Созопол/ и Заповед №8-z-337/03.04.2019г. за откриване на процедура, ОБЩИНА СОЗОПОЛ открива процедура за провеждане на неприсъствен публично оповестен конкурс за отдаване под наем: на до 6 кв.м./шест/ в част от обект - частна общинска собственост, за поставяне на банкомати /ATM устройства/, а именно: частта, обособена в ляво от входа на помещението, представляващо самостоятелен обект в сграда с идентификатор 67800.501.288.1.2 по КККР на гр.Созопол, находящ се на ул.“Аполония“ №31, ет.0, обект оф.1, гр.Созопол, община Созопол, целият с площ 102,89 кв.м., с предназначение – за офис, брой нива – 1, прилежащи части – общи части от сградата 17,81%, разположен в сграда с идентификатор 67800.501.288.1, построена в Поземлен имот 67800.501.288.
1. Начална конкурсна месечна наемна цена, определена за 1кв.м./един/ съгласно оценка №2019АО002/29.03.2019г. от независим лицензиран оценител – 120,00 лв/кв.м. /сто и двадесет лева на квадратен метър/ без ДДС
2. Размер на депозита за участие в процедурата – 6,00 лв. /шест лева./
3. Цена на тръжната документация – 20,00лв.,/двадесет лева/ без ДДС.
4. Срок за отдаване под наем – 3 /три/ години, считано от датата на сключване на договора за отдаване под наем.
5. Начин на плащане – предложената наемна цена за първия месец се заплаща преди подписване на договора като се прихваща депозитът за участие в конкурсната процедура. Заплащането на наемната цена за следващите месеци се внася до 10/десето/число всеки следващ месец на срока по договора.
Депозитът се внася по банкова сметка на община Созопол при „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД- IBAN BG41 CECB 9790 3379 9626 02.
Изисквания към кандидатите: ю.л, които да не са в производство по ликвидация или несъстоятелност, Да притежават лиценз, издаден от БНБ за извършване на банкова дейност.
Документи за участие в конкурса се закупуват от касата в Центъра за Административно информационно обслужване находящ се в Административната сграда на Община Созопол – ул.”Хан Крум” № 2 от всеки работен ден от 8.30ч. до 16.00ч./, но до 12.00ч. на 22.04.2019г.
Предложения за участие в конкурсната процедура се подават лично от кандидатите или от техни упълномощени представители в запечатани непрозрачни пликове, с ненарушена цялост всеки работен ден в Центъра за Административно информационно обслужване находящ се в Административната сграда на Община Созопол – ул.”Хан Крум” № 2 до 16.00часа на 22.04.2019год. Върху плика се отбелязват името на участника и предмета на конкурса.
Оглед ще се извършва всеки работен ден с представител от Община Созопол от 10.00 до 12.00 часа след предварителна заявка и закупена конкурсна документация до изтичане на крайния срок за подаване на офертите.
Конкурсът ще се проведе на 23.04.2019г. от 14.00 ч. в сградата на община Созопол в съответствие с описаните тук и утвърдени от кмета на община Созопол условия.
Спечелилият конкурса в 14-дневен срок от връчване на заповедта за определяне на наемател внася по сметка на община Созопол предложената наемна месечна цена, като се прихваща внесеният депозит за участие. В случай, че той не направи това, кметът на община Созопол със заповед ги обявява за декласирани и внесените депозити за участие не се възстановяват, а за спечелил се обявява участникът, класиран на следващо място.
Допълнителна информация: тел.0550/25772; 0550/25771

ПАНАЙОТ ВАСИЛЕВ РЕЙЗИ
Кмет на община Созопол

Top Finish