КАТЕГОРИИ

О Б Я В А

На основание чл.59, ал.7 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на бщина Созопол, и във връзка с изпълнение на Решение на Общински съвет Созопол №1383 от Протокол №49/29.03.2019г., съгл. решение по т.5 от Протокол №4/24.04.2019г. на Комисия чл.59, ал.6 от НРПУРОС, назначена със Заповед № 8-Z-111/16.01.2019г. на Кмета на община Созопол/, открива публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ: Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 67800.503.573.7.14/ЕКАТТЕ -шестдесет и седем хиляди и осемстотин, кадастрален район - петстотин и три, поземлен имот-петстотин седемдесет и три, сграда-седем, самостоятелен обект -четиринадесет/ по КККР одобрени със Заповед№ РД-18-60/04.10.2007г. на ИД на АГКК с площ 28,76 кв.м./двадесет и осем цяло седемдесет и шест квадратни метра/ и прилежащи части -идеални части от сградата 4,18%/четири цяло и осемнадесет процента/, брой нива на обекта 1/едно/. Предназначение на самостоятелния обект -“За търговска дейност“, находящ се в община Созопол, гр.Созопол, ул. „Републиканска“, ет.0, обект 14 в сграда с идентификатор 67800.503.573.7, разположена в ПИ с идентификатор 67800.503.573, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж - 67800.503.573.7.15, 67800.503.573.7.13, под обекта – няма, над обекта – няма.
Начална тръжна цена да се ползва одобрената с Решение№1383/29.03.2019г. на Общински съвет Созопол пазарна оценка, изготвена от лицензиран оценител в размер на 62 600лв./шестдесет и две хиляди и шестстотин лева/ без ДДС.
Стъпка за наддаване – 1 878,00лв./хиляда осемстотин седемдесет и осем лева/ - 3% от началната тръжна цена.
Размер на депозита за участие в процедурата – 6 260,00лв./шест хиляди двеста и шестдесет лева/ - 10% от началната тръжна цена.
Депозитът се внася по банкова сметка на община Созопол при „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД- IBAN BG41 CECB 9790 3379 9626 02.
Цена на тръжната документация – 125,20 лв./сто двадесет и пет лева и двадесет стотинки/ без ДДС.
Документи за участие се закупуват от касата в Центъра за Административно информационно обслужване находящ се в Административната сграда на Община Созопол – ул.”Хан Крум” № 2, всеки работен ден до 12.00 ч. на 28.05.2019г.
Право на участие имат физически и юридически лица; да не са в процедура по ликвидация или обявяване в несъстоятелност /за ЕТ и ЮЛ/.
Предложения за участие в тръжната процедура се подават лично от кандидатите или от техни упълномощени представители в запечатани непрозрачни пликове, с ненарушена цялост всеки работен ден в Центъра за Административно информационно обслужване находящ се в Административната сграда на Община Созопол – ул.”Хан Крум” № 2 до 16.00часа на 28.05.2019год. Върху плика се отбелязват името на участника и цялостното наименование на обекта. В плика с предложението за участие се представят всички изискуеми от тръжната документация документи. Към момента на подаване на предложението се представя копие от документа, доказващ внасянето на депозита. В плика се прилагат и документи, установяващи представителната власт на упълномощеното лице.
Спечелилият търга в 14-дневен срок от връчване на заповедта за обявяване на резултатите внася по сметка на Община Созопол, предложената от него цена увеличена с местен данък и административна такса с включено ДДС, като от нея се прихваща внесеният депозит за участие.
Оглед се прави от участник закупил тръжна документация в определен от общинската администрация ден и час в срока определен по-горе след предварителна заявка, тел. за контакти: 0550 / 25772.
Търгът ще се проведе на 29.05.2019г. от 15:00 часа в сградата на община Созопол в съответствие с описаните тук и утвърдени от Кмета на община Созопол условия.
Допълнителна информация: тел.0550/ 25772.

КАТЯ ПЕТРОВА СТОЯНОВА..........................
И.Д. Кмет на община Созопол

Още в тази категория: « О Б Я В А О Б Я В А »
Top Finish