КАТЕГОРИИ

ПОСЛЕДНИТЕ ДЕСЕТ:>>>

РИОСВ наложи глоби на кметовете на Средец, Карнобат и Сунгурларе

Регионалната инспекция по околната среда и водите в Бургас приключи контролните проверки за чистотата на речните корита, населените места, общинска и републиканска пътна мрежа в 13-те общини на контролираната територия.
От 250 населени места в общините и поречията на 49-те реки и техните притоци е констатирано, че речните легла и прилежащите им територии са в добро състояние. Общинските и републикански пътища във всички общини са почистени.
В населените места и землищата на територията им за установени замърсявания са съставени актове на кметовете на общини Средец, Карнобат и Сунгурларе.

Top